CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE


Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioara contine norme privind desfasurarea activitatilor instructiv–educative cu caracter scolar si extrascolar, a activitatilor de natura administrativa, financiar – contabile si de secretariat din cadrul Colegiului Tehnic “Elisa Zamfirescu”, fiind elaborat in conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 si Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat si Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti.
Art.3. Regulile de disciplina si obligatiile reciproce ale intregului personal, precum si ale elevilor si parintilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite in vederea desfasurarii in conditii optime si la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum si a activitatilor conexe care se desfasoara in cadrul liceului.
Art.4. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica si/sau completa ori de cate ori este cazul, in cadrul sedintelor Consiliului Profesoral, la care participa cel putin 2/3 din personalul salariat al unitatii, si cu consultarea organizatiei sindicale din cadrul liceului. Conducerea liceului coordoneaza aprobarea, completarea sau modificarea Regulamentului, cu consultarea Consiliului de Administratie, a Consiliului Elevilor si a Consiliului reprezentativ al parintilor. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca scolii putand fi consultat de orice angajat al liceului, de elevi si de parinti.
Modificarile si/sau completarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta intregului personal si a elevilor in termen de 3 zile de la efectuare.
Art. 5. Prevederile prezentului Regulament se aplica si personalului angajat temporar, in cumul sau cu norma incompleta, persoanelor detasate in unitate, studentilot aflati in practica pedagogica si indrumatorilor acestora, precum si personalului angajat pentru prestarea de servicii liceului.
Art. 6. Regulamentul de Ordine Interioara este adoptat in conformitate cu legislatia in vigoare si nu i se substituie acesteia; necunoasterea prevederilor prezentului Regulament nu absolva personalul liceului, elevii si parintii acestora de consecintele incalcarii lui.
Art. 7. Conducerea scolii si profesorii diriginti au obligatia prelucrarii prezentului Regulament tuturor elevilor si parintilor acestora. Prelucrarea prezentului Regulament catre personalul didactic auxiliar si nedidactic se va efectua de catre conducerea scolii, iar pentru personalul de paza de catre administrator.
CAPITOLUL II
PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

Art. 1. Intregul personal al liceului are obligatia sa manifeste un comportament de inalta tinuta morala si profesionala atat in cadrul scolii cat si in afara ei, astfel incat sa contribuie la mentinerea si dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucura liceul.
Art. 2. Toate cadrele didactice si didactice auxiliare au datoria de a-si desfasura activitatea profesionala in raport cu misiunea institutiei din care fac parte in scopul realizarii obiectivelor generale si a celor specifice prevazute in Planul Managerial/Planul de activitati elaborat de conducerea liceului si aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic au obligatia de a-si acorda respect reciproc si de a colabora in vederea sarcinilor profesionale ce le revin.
Art. 3. Toti salariatii liceului au datoria de a se preocupa de conservarea si imbunatatirea bazei materiale a scolii si de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor fi responsabile de pastrarea laboratoarelor, cabinetelor si a patrimoniului aferent. Salile de clasa vor fi in responsabilitatea directa a profesorilor diriginti, care au obligatia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.
Art. 4. Este interzis consumul de bauturi alcoolice, sau prezenta sub influenta alcoolului in incinta scolii. Fumatul este permis doar in locurile special amenajate, cu respectarea normelor P.S.I. si a legislatiei in vigoare.
Art. 5. Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sarbatori ale scolii se va desfasura fara exceptie dupa terminarea ultimei ore de curs din ziua respectiva si va trebui sa aiba aprobarea Consiliului de Administratie al liceului.
Art.6. Se interzice introducerea in cadrul liceului si difuzarea de tiparituri, foi volante, prospecte etc. precum si comercializarea de produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau orice alte activitati care nu au legatura cu specificul si interesele scolii.
Art.7. Organizarea oricarui tip de manifestare colectiva cu caracter extrascolar care se va desfasura prin implicarea de cadre didactice / nedidactice si elevi ai liceului, va fi supusa aprobarii Consiliului de Administratie. Organizatorii au datoria de a aduce la cunostinta conducerii scolii intentia organizarii unor astfel de manifestari cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de desfasurarea evenimentului si de a obtine avizul pentru organizarea acesteia. In caz contrar, toate responsabilitatile revin persoanelor care au organizat actiunea respectiva.
Art. 8. In cazul in care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din motive medicale, este de datoria sa sa anunte conducerea scolii la inceputul zilei respective. Neanuntarea in prealabil a absentei se considera absenta nemotivata.

Art. 9. Cadrelor didactice care nu-si desfasoara una sau mai multe ore din lipsa intregului colectiv de elevi si nu au consemnat absentele in catalog la toti elevii absenti, li se va retine din salariu ora /orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligatia de a ramane in scoala pe toata durata programului lor.
Art. 10. Personalul didactic nu are voie sa desfasoare activitati de instruire in cadrul scolii cu elevi din afara liceului sau din interior, altele decat cele prevazute in planurile de activitati aprobate ale scolii. De asemenea este interzisa utilizarea in interes personal a materialelor didactice si a echipamentelor aflate in dotarea scolii. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare in procesul instructiv – educativ si pentru propria perfectionare cum ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatura audio–video etc. cu conditia existentei consumabilelor necesare.
Art. 11. (1) Profesorii diriginti au obligatia de a tine evidenta invoirilor medicale si de la parinti intr-un dosar special care va sta in scoala si va putea fi consultat de catre directori, profesorii clasei si/sau parinti.
(2) Elevii au obligatia de a prezenta profesorului diriginte o adeverinta din partea medicului de familie la care sunt inscrisi, pentru a se verifica scutirile medicale prezentate in caz de imbolnavire. Scutirile medicale emise de medicii specialisti vor fi vizate de catre medicul de familie. Profesorul diriginte va inmana cabinetului medical din scoala lista cu elevii si medicii de familie la care acestia sunt inscrisi.
Art. 12. a) Activitatile extracurriculare pe care profesorul diriginte le organizeaza cu colectivul de elevi trebuie sa se desfasoare in afara orelor de curs, cu exceptia unor evenimente speciale care trebuie comunicate si aprobate de conducerea scolii.b) Toate excursiile ce se organizeaza la nivelul unitatii trebuie sa fie aprobate de conducerea scolii si inspectoratul scolar de sector, in baza documentatiei intocmite de profesorul organizator. In lipsa obtinerii acestor acorduri, profesorul organizator nu are dreptul de a desfasura respectiva activitate. In documentatia ce trebuie avizata in vederea desfasurari unei excursii, se va fundamenta caracterul educativ al acesteia si oportunitatea organizarii.c) Profesorii care organizeaza activitati prin implicarea elevilor de la alte clase decat cea la care sunt diriginti au obligatia de a informa dirigintii claselor respective despre activitatea in care sunt implicati elevii, locul de desfasurare, orarul acesteia, precum si alte date de interes.

Art.13. Consiliile profesorale se desfasoara de regula intre orele 13-14, prin adaptarea programului de cursuri cu reducerea pauzelor la durata de 5 minute pe fiecare tura.


Art. 14. Nu este permisa intarzierea profesorilor la ora de curs si nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul acesteia.
Art.15. Profesorii diriginti au obligatia de a anunta conducerea scolii programarea fiecarei sedinte cu parintii cu cel putin 48 de ore inainte de desfasurarea ei si de a consemna aceasta in registrul special infiintat. Registrul se pastreaza la secretariatul unitatii. Secretarul II comunica personalului de paza programarea sedintelor si orele de desfasurare.
Art. 16. Cadrele didactice au obligatia de a stabili si promova in relatia cu elevii si parintii acestora principiile corectitudinii si respectului reciproc, de a manifesta transparenta si deschidere pentru comunicarea bilaterala. Este interzis oricarui cadru didactic sa adreseze cuvinte jignitoare si / sau umilitoare elevilor, sa recurga la agresiuni fizice sau gesturi care sa exceada relatia profesor – elev.
Art.17. Intreg personalul unitatii scolare are obligatia de a-si desfasura activitatea astfel incat sa fie aplicate si promovate normele specifice de asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar.

CAPITOLUL III

ELEVII

Art. 1. FRECVENTA ELEVILOR


1.1 Frecventa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea in scoala se face cu 10 minute inaintea primei ore, numai pe baza insemnului distinctiv si/sau a carnetului de elev, vizat la zi de conducerea scolii.
1.2 Parintele/tutorele legal al elevului poate solicita, in cazuri bine motivate, invoirea acestuia 5 zile pe parcursul unui an scolar, 2 zile pe semestrul I si 3 zile pe semestrul al II-lea. Cererile scrise se prezinta personal de catre parinte directorului scolii si se vizeaza de catre acesta. Secretariatul scolii pastreaza evidenta acestor invoiri astfel incat sa nu se depasasca numarul maxim admis de zile pe an.1.3 Nu este permisa invoirea elevilor de la ore cu exceptia cazurilor de participare la diverse activitati cu specific scolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). In aceste situatii invoirea se realizeaza de catre conducerea scolii la solicitarea profesorilor care indruma elevii respectivi.1.4 Elevii scutiti de educatie fizica au obligatia de a fi prezenti la ora pe tot parcursul acesteia, iar elevii scutiti de religie au obligatia de a fi prezenti pe tot parcursul acestei ore in biblioteca scolii.1.5 Este interzisa parasirea unitatii de invatamant de catre elevi pe parcursul orelor de curs. Plecarea din scoala se poate face doar cu acordul scris al conducerii scolii si cu informarea prealabila a familiei elevului.

Art. 2. COMPORTAMENTUL ELEVILOR


2.1 Indiferent de momentul si locul unde se afla, elevii trebuie sa aiba un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta ca sunt elevi si respecta numele liceului in care invata.
2.2 Este interzis oricarui elev sa aduca in clasa sau in scoala persoane straine, sa fie asteptati de alte persoane (cu exceptia membrilor familiei) in scoala sau in curtea scolii.
2.3 Elevii nu au voie sa aduca in scoala si sa foloseasca nici un fel de spray-uri lacrimogene / paralizante si orice alte materiale pirotehnice sau de alta natura care ar putea pune in pericol integritatea fizica a celor din jur.
2.4 Relatiile dintre elevi in general, dintre fete si baieti in special, trebuie sa se bazeze pe respect reciproc, sa se foloseasca un limbaj civilizat si adecvat varstei, sa nu se recurga la gesturi intime indecente.
2.5 Se interzice cu desavarsire fumatul, consumul de bauturi alcoolice si droguri.
2.6 Se interzice introducerea in scoala a materialelor vizuale/auditive care atenteaza la bunele moravuri.
2.7 Se interzice introducerea si utilizarea in cladirea scolii a skateboard-urilor, patinelor cu rotile, cartilor de joc, tablelor.
2.8 Se interzice utilizarea telefonului mobil precum si mentinerea acestuia in stare de activare pe parcursul orelor de curs.
2.9 Se interzice parasirea institutiei in timpul orelor de curs sau in pauze. In cazuri exceptionale, elevul este obligat sa solicite permisiunea conducerii scolii, care poate sa invoiasca elevul numai dupa ce a luat legatura cu unul dintre parintii sai si acesta si-a confirmat acordul privind plecarea de la cursuri. Absentele astfel dobandite se motiveaza de profesorul diriginte la solicitarea personala a parintelui.
2.10 Se interzice elevilor sa posede sau sa foloseasca orice fel de arme si sa se implice in acte de violenta sau intimidare.
2.11 Elevilor la este interzis sa-si insuseasca bunuri, obiecte sau bani care nu le apartin.
2.12 Se interzice elevilor sa organizeze in scoala activitati politice si/sau de propaganda politica, activitati de prozelitism religios sau ocult.
2.13 Elevii care vor lansa amenintari telefonice ce conduc la perturbarea activitatilor didactice vor fi sanctionati prin exmatriculare fara drept de reinscriere.
2.14 Se interzice elevilor sa posteze sau sa-si dea acordul pentru utilizarea in mass-media a unor poze personale obsecene sau care atenteaza la bunele moravuri, precum si a informatiilor, comentariilor sau filmelor care afecteaza imaginea proprie si/sau a unitatii de invatamant, fiind neconforme cu statutul de elev.

Art. 3. TINUTA ELEVILOR


3.1 Pentru nivelul liceal nu exista uniforma. Este interzisa purtarea unor articole vestimentare indecente si a accesoriilor care nu se preteaza mediului scolar. Baietilor le este permisa purtarea parului lung, cu conditia sa fie prins in coada; este interzisa purtarea cerceilor, bratarilor, inelelor, pierce-urilor. De asemenea baietii nu au voie sa poarte barba sau favoriti.
Fetelor le este interzisa purtarea pierce-urilor, a fustelor scurte (fustele vor avea cel mult 10 cm deasupra genunchiului ) sau a bluzelor decoltate sau prea scurte, precum si utilizarea excesiva a produselor de machiaj.
Profesorul care in timpul orelor constata la unul sau mai multi elevi o tinuta neconforma cu prevederile actualului Regulament, are dreptul de a-l exclude de la ora, cu obligatia acestuia de a se prezenta la biblioteca scolii pe toata durata desfasurarii cursurilor din ziua si de pe tura respectiva. Elevul va primi absente nemotivate pentru tot restul zilei, iar profesorul care l-a exclus de la cursuri ii va intocmi un referat in baza caruia dirigintele va instiinta familia elevului. Daca abaterea se repeta, elevul va fi sanctionat prin prestarea unei activitati in folosul comunitatii scolare, in afara orelor de curs.
3.2 Este interzis elevilor sa foloseasca insemne si sa poarte imbracaminte neadecvata varstei si calitatii de elev, specifica gruparilor rock, sataniste etc.
3.3 Insemnul distinctiv pentru toti elevii liceului este ecusonul nominal, cu poza, in formatul standardizat aprobat de conducerea scolii. Purtarea ecusonului este obligatorie din momentul patrunderii in spatiul unitatii scolare si pana la parasirea acesteia la sfarsitul orelor de curs.

Art. 4. PASTRAREA BUNURILOR LICEULUI


4.1 Mobilierul din salile de clasa, laboratoare, cabinete, sala de educatie fizica si materialul didactic aflat in dotarea scolii trebuie folosite cu simt de raspundere, sa fie conservate, reparate si imbogatite.
4.2 Elevii care deterioreaza bunurile din dotarea scolii au obligatia sa repare sau sa inlocuiasca (dupa caz) obiectele deteriorate sau sa achite contravaloarea pagubelor produse. In cazul in care vinovatul nu a fost identificat raspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv. In cazul repetarii producerii de daune elevul/elevii vor fi sanctionati prin prestarea unei activitati in folosul scolii (munca in folosul comunitatii ), activitate care se va desfasura in afara orelor de curs.
4.3 Elevii au obligatia de a mentine curatenia in salile de clasa, laboratoare, cabinete, sala de educatie fizica, holuri, grupuri sanitare precum si pe terenul de sport si in curtea scolii.
4.4 Elevii care intarzie returnarea cartilor imprumutate de la biblioteca scolii peste termenul legal de 10 zile lucratoare, au obligatia de a achizitiona si de a dona bibliotecii o carte din lista recomandata la nivelul comisiilor metodice ale liceului si afisata la biblioteca.

Art. 5. SANCTIUNI


5.1 In caz de nerespectare a reglementarilor prezentului Regulament de Ordine Interioara se vor aplica sanctiunile disciplinare prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar.
5.2 Elevii care au fost sanctionati cu eliminare de la cursuri au obligatia de a se prezenta la biblioteca liceului pe toata durata aplicarii sanctiunii, o perioada de timp echivalenta cu cea de desfasurare a cursurilor clasei careia ii apartin. Elevul va avea obligatia executarii tuturor sarcinilor care i se repartizeaza de catre bibliotecar. Pe toata perioada de aplicare a sanctiunii absentele vor fi consemnate in catalog ca nemotivate.
5.3 Pentru abateri disciplinare sanctiunile se vor aplica astfel:
  • pentru utilizarea telefonului mobil in timpul orei elevul va fi sanctionat cu mustrare verbala, iar la repetarea abaterii se vor aplica gradual celelalte sanctiuni prevazute de Regulamentul General de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar;
  • pentru fumat se aplica sanctiunea de prestare a unor activitati in folosul scolii in afara orelor de curs;
  • pentru consumul de alcool se aplica sanctiunea de eliminare de la cursuri pe o perioada de 5 zile cu consemnarea absentelor in catalog; pentru starea de ebrietate constatata la elevii claselor a IX-a si a X-a se acorda media 4 la purtare pe semestrul in care s-a savarsit abaterea, iar la elevii claselor a XI-a si a XII-a se aplica sanctiunea de exmatriculare cu drept de reinscriere in anul scolar urmator;
  • pentru agresiuni fizice si verbale grave la adresa unor elevi sau a personalului, se aplica sanctiunea de exmatriculare.


CAPITOLUL IV
OBLIGATIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA

Art.1. Organizarea serviciului pe scoala al elevilor se realizeaza de catre Comisia pentru serviciul pe scoala, fiind implicati doar elevii de nivel liceal.
Art. 2. Programarea elevilor de serviciu pe scoala se realizeaza la nivelul fiecarei clase de profesorul diriginte, iar modificarea acestei programari se face numai in cazuri de forta majora de catre profesorul de serviciu pe scoala. Profesorul diriginte al clasei are obligatia de a intocmi un tabel nominal cu elevii clasei si zilele in care acestia executa serviciul pe scoala, tabel pe care sa-l ataseze la prima pagina a catalogului. De asemenea dirigintele trebuie sa supravegheze respectarea stricta a programarii facute si modul in care elevii isi duc la indeplinire sarcinile desemnate.
Art. 3. Elevul de serviciu este obligat sa se prezinte la postul sau cu 10 minute inaintea inceperii cursurilor de pe tura respectiva.
Art. 4. Pentru efectuarea serviciului pe scoala se vor programa doi elevi de serviciu pe fiecare tura, care vor sta la intrarea in cancelarie.
Art. 5. Este interzis elevilor de serviciu pe scoala sa isi paraseasca postul fara acordul profesorului de serviciu sau al directiunii. In cazul parasirii postului elevilor li se vor consemna absente nemotivate in catalog pentru orele respective si vor fi mustrati in fata clasei.
Art. 6. Elevii de serviciu la cancelarie au obligatia de a semnala profesorului de serviciu pe scoala toate neregulile sesizate atat in timpul orelor de curs cat si in pauze. Ei vor anunta profesorii care sunt solicitati de elevi, parinti sau alte personae si nu vor permite accesul elevilor in cancelarie.

CAPITOLUL V
OBLIGATIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE SCOALA
Art.1. Profesorul de serviciu pe scoala vine cu 15 minute inaintea inceperii cursurilor de pe tura sa si pleaca ultimul din scoala dupa evacuarea tuturor elevilor.
Art. 2. Profesorul de serviciu verifica existenta cataloagelor si raspunde de securitatea lor pe toata durata turei sale. La sfarsitul zilei, profesorul de serviciu de pe tura de dupa-amiaza preda gestiunea cataloagelor catre secretarul de serviciu. Orice profesor care foloseste un catalog in afara orelor sale de curs are obligatia de a aduce la cunostinta profesorului de serviciu acest fapt, precum si perioada de timp cat va retine catalogul respectiv.
Art. 3. Profesorul de serviciu verifica prezenta si intrarea la timp la ore a profesorilor si aduce la cunostinta directiunii eventualele absente. In lipsa directorului, profesorul de serviciu ia masuri pentru acoperirea orelor respective.
Art. 4. Controleaza prezenta la post si distribuie sarcini elevilor de serviciu.
Art. 5. Raspunde de ordinea si disciplina in scoala in timpul pauzelor si semnaleaza conducerii scolii prezenta persoanelor straine, precum si eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfasurarii serviciului sau.
Art. 6. Verifica prin sondaj in pauze daca salile de clasa sunt bine intretinute, iar elevii de serviciu isi indeplinesc constiincios atributiile.
Art. 7. Supravegheaza elevii in vederea respectarii Regulamentului General de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Regulamentului de Ordine Interioara.
Art. 8. La alcatuirea graficului de efectuare a serviciului pe scoala trebuie sa serespecte precizarea ca profesorul de serviciu nu trebuie sa depaseasca 3 ore de predare in ziua respectiva.

CAPITOLUL VI

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR


Art. 1. Consiliul Elevilor este alcatuit din reprezentantii fiecarei clase din liceu (cate un elev din fiecare clasa) si un membru al personalului didactic, care va avea rolul de coordonator al intrunirilor. Dintre membrii sai Consiliul va alege un Presedinte (elev), un Vicepresedinte (elev), si un Secretar (elev) pe toata durata unui an scolar. Conducerea scolii va desemna un cadru didactic care va fi responsabilul Consiliului Elevilor.
Art. 2. Fiecare clasa isi va alege reprezentantul in Consiliul Elevilor in prima ora de dirigentie de la inceputul fiecarui an scolar. Votul va fi secret iar elevii isi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot si le este interzis amestecul sau influentarea deciziei elevilor.
Art. 3. Intrunirile Consiliului Elevilor se vor desfasura lunar sau ori de cate ori este cazul, fiind prezidat de presedinte si de reprezentantul cadrelor didactice.
Art. 4. Toti membrii Consiliului au obligatia de a participa la toate intrunirile, iar cand din motive obiective nu pot participa, acestia au obligatia de a nominaliza un inlocuitor si de a anunta secretarul Consiliului.
Art. 5. Consiliul Elevilor isi nominalizeaza prin vot secret reprezentantul in Consiliul de Administratie al liceului ( obligatoriu elev in ciclul superior liceal ), precum si reprezentantii din comisiile de lucru ale unitatii, la solicitarea directorului.
Art. 6. Presedintele Consiliului Elevilor, precum si cadrul didactic desemnat sa coordoneze activitatea acestuia au obligatia de a aduce la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului toate problemele discutate in cadrul sedintelor Consiliului.
Art. 7. Toate propunerile avansate de catre Consiliul Elevilor vor fi notate de catre secretar care va intocmi un proces verbal si va avea obligatia sa expuna intr-un loc public rezumatul acestuia.
Art. 8. Fiecare membru al Consiliului Elevilor, inclusiv presedintele si secretarul are dreptul de a vota prin DA sau NU sau sa se abtina de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mainii, in functie de hotararea Consiliului.
Art. 9. Membrii Consiliului trebuie sa respecte toate regulile si conventiile adoptate de catre Consiliu si sa asigure aplicarea in randul elevilor a hotararilor luate.
Art. 10. Membrii Consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confrunta colectivele de elevi din care fac parte si vor raporta clasei toate discutiile purtate referitor la chestiunile in cauza.
Art. 11. Secretarul Consiliului va intocmi si depune la biblioteca scolii un dosar al intrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor din liceu.
Art. 12. Secretarul Consiliului are responsabilitatea intocmirii ordinei de zi a intrunirilor si de a aduce la cunostinta membrilor cu cel putin 48 de ore inainte de desfasurarea intrunirii. Presedintele ale datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anuntata si parcurgerea ei integrala.
Art. 13. Presedintele Consiliului are datoria de a asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de exprimare.
Art. 14. Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv – educativ curricular si extracurricular, imbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt de competenta scolii ca desfasurare.
Prezentele prevederi se completeaza dupa caz, cu reglementarile in materie adoptate de Consiliul Elevilor de la nivel municipal.

CAPITOLUL VII

SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLIIArt. 1. Accesul persoanelor si a autovehiculelor in incinta unitatii scolare se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din perimetrul scolii. Este permis numai accesul autovehiculelor care apartin unitatii de invatamant, salvarii, pompierilor, politiei, salubrizarii sau jandarmeriei, precum si a celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care aprovizioneaza unitatea cu materialele contractate. Elevii care doresc sa parcheze masinile in curtea scolii vor achita o taxa in cuantum egal cu contributia individuala la fondul comitetului de parinti, contributie care se stabileste anual in sedinta Consiliului reprezentativ al parintilor.
Art. 2. Accesul cadrelor didactice, al personalului tehnico-administrativ si al elevilor apartinand liceului este permis in baza ecusonului sau legitimatiei cu fotografie, sau, dupa caz, a carnetului de elev vizat de conducerea scolii, documente care vor fi prezentate obligatoriu la punctul de control in momentul intrarii. Elevii sunt obligati sa poarte insemnul distinctiv specific, si anume ecusonul personalizat ( pentru toate clasele ).
Art. 3. Accesul parintilor este permis in baza verificarii identitatii acestora si a ecusonului care se elibereaza la punctul de control, unde se va afla si registrul in care se vor nota: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate al tuturor parintilor elevilor din unitatea scolara.
Art. 4. Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele se pastreaza si se elibereaza de la punctul de control dupa efectuarea procedurilor de identificare, inregistrare si control de catre personalul de paza. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toata perioada sederii in scoala si se restituie la plecare.
Art. 5. Personalul de paza are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a persoanelor straine unitatii de invatamant, care intra in perimetrul scolii si de a consemna in registrul corespunzator datele de identificare si scopul vizitei.
Art. 6. Este interzis accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica. De asemenea se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, precum si a persoanelor care detin arme, obiecte contondente, substante toxice, expliziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile. Este intezisa introducerea publicatiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor si a bauturilor. Se interzice comercializarea acestor produse in perimetrul scolii sau in imediata apropiere a acesteia.
Art. 7. Personalul de paza si profesorul de serviciu au obligatia sa supravegheze comportamentul vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.
Art. 8. In situatia organizarii sedintelor cu parintii sau a altor intruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc. prevazute a se desfasura in incinta scolii, conducerea unitatii de invatamant alaturi de organizator va asigura intocmirea si transmiterea la punctul de control a orarului desfasurarii activitatii respective.
Art. 9. Programul scolii, precum si programul de audiente la nivelul diferitelor departamente se stabileste semestrial de catre conducerea unitatii de invatamant si se afiseaza in unitate.
Art. 10. Elevii pot parasi unitatea de invatamant conform normelor mentionate anterior.
Art. 11. Dupa terminarea orelor de curs si in timpul noptii, cladirea scolii va fi incuiata de catre personalul de paza din tura, dupa ce in prealabil s-a verificat daca au fost respectate masurile impotriva incendiilor si sigurantei imobilului.
Art. 12. Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin conform fisei postului si planului de paza aprobat de Sectia 22 Politie, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate, precum si pentru asigurarea asigurarea ordinii in perimetrul scolii.
Art. 13. La punctul de control vor fi afisate programul de audiente ale directorilor si programul unitatii de invatamant.
Art. 14. Este interzisa parasirea unitatii de invatamant de catre elevi in timpul programului scolar. In situatii exceptionale elevii pot parasi scoala numai cu aprobarea directorului, in baza solicitarii familiei acestora.
Art. 15, Cadrele didactice care nu indeplinesc atributiile ce le revin in calitate de profesor de serviciu se va face in baza prevederilor Legii 128/1997 Statutul Personalului Didactic, cu completarile si reglementarile ulterioare. Sanctionarea elevilor pentru incalcarea prevederilor din ROI si ROF se va face conform prevederilor art 5.1 capitol III din prezentul regulament. Sanctionarea personalului didactic auxiliar si nedidactic se va face conform prevederilor din Codul Muncii, Legea 53/2003 cu completarile si modificarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII

CODUL DE CONDUITA AL CADRELOR DIDACTICE
1. Comportament profesional
- Realizati lectii atragatoare si bine documentate;
- Verificati ritmic ceea ce elevul stie si poate sa faca;
- Folositi metode diverse de evaluare;
- Stimulati elevii sa invete si sa obtina performanta;
- Comportati-va in toate situatiile cu seriozitate, corectitudine si onestitate;
- Fiti deschisi catre invatare si catre noi experiente;
- Fiti punctuali;
- Fiti permanent preocupati de propria dezvoltare profesionala;
- Nu faceti lectii platite cu proprii elevi, la scoala sau in particular;
- Adoptati tinute potrivite rolului pe care il aveti; fiti decenti in tinuta si limbaj.


2. Comportament fata de elevi
- Aratati respect fata de colegi , elevi si parinti;
- Fiti fermi cand este cazul dar si toleranti totodata;
- Dezvoltati la elevi spiritul liber, creativitatea , responsabilitatea si moralitatea;
- Aplicati masuri corective juste, adaptate situatiei;
- Manifestati o atitudine pozitiva, fiti constienti ca modelati caractere;
- Sprijiniti elevii prin consiliere si ajutor cand au nevoie, dar nu uitati ca nu sunteti unul dintre ei;
- Stabiliti relatii bazate pe respect reciproc, nu dati frau liber resentimentelor;
- Nu manifestaţi inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex;
- Arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor.

3. Comportament fata de colegi
- Colaborati cu colegii pentru a va dezvolta profesional impreuna;
- Manifestati toleranta fata de ideile celorlalti;
- Lucrati in echipa pentru a obtine cele mai bune rezultate;
- Nu discutati despre colegi cu elevii, respectati dreptul la imagine al
celorlalti;
- Abtineti-va de la critici nefondate si etichetari la adresa activitatii celorlalti.

4. Comportament fata de parinti si comunitate
- Manifestati un comportament amabil si condescendent in toate situatiile;
- Comunicati cu onestitate si stabiliti raporturi de colaborare, de pe pozitii egale;
- Incercati sa intelegi punctele de vedere ale celorlalti;
- Fiti receptivi la propuneri si sugestii daca sunt facute cu buna credinta si in interesul elevului;
- Manifestati transparenta in tot ceea ce intreprindeti.

DIRECTOR
Prof. Alexandrina Ligia Pop


LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060